Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Listarea a expirat.
Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 14/07/2023
Ora licitatie: 09.30

Documente

Debitor: BIRSESTI MILIFOREST SRL

Descriere

QR CODE
Subcrisa ASIST CONT SPRL cu sediul în Focşani, Str. Maior Gh. Pastia nr.10/4, cod postal 620035, judeţul Vrancea, România, Număr de înregistrare în registrul formelor de organizare RFO II -0652 Tel/Fax +040237223226, +040237613226, e-mail [email protected], în calitate de Lichidator judiciar al debitorului BIRSESTI MILIFOREST SRL, dosar nr 1550/91/ 2018 aflat pe rol la Tribunalul Vrancea anunţă vânzarea, la licitaţie publică a următoarelor active din patrimoniul debitorului :
1. Activ patrimonial compus din teren în suprafaţă de 742 mp şi construcţiile: C1 – Sopron depozitare având suprafaţă construită de 179 mp, C2 – Hală reparaţii auto având suprafaţă construită de 81 mp şi C3 – Sopron producţie având suprafaţă construită de 64 mp, situat in Com. Bârseşti, sat Topesti, T19; P473, jud.Vrancea, inscris in CF 50109 a Com Bârseşti, avand nr cadastral: 50109, evaluat la valoarea de 110,026.00 lei. Imobilul este identificat și descris conform extras de carte funciara pentru informare CF nr. 50109 a com Barsesti in cuprinsul sectiunii A. Partea I. Descrierea imobilului.
Înscrierile privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale sunt prezentate in cuprinsul sectiunii B. Partea II. Proprietari şi acte din extrasele de carte funciara pentru informare CF nr. 50109 a com Barsesti.
Imobilul este grevat de sarcinile mentionate in cuprinsul sectiunii C. Partea III. Sarcini din extrasele de carte funciara pentru informare CF nr. 50109 a com Barsesti.
Extrasul de carte funciara pentru informare 50109 a com Barsesti face parte integrantă din prezenta publicație de vânzare.
Activele aparţin debitorului BIRSESTI MILIFOREST SRL.
Licitaţia va avea loc în data de14/07/2023 ora 9.30 la sediul lichidatorului judiciar din Focşani, Strada Maior Gheorghe Pastia nr. 10 ap. 4, judeţul Vrancea .
Preţul de pornire al licitaţiei va fi 75.00% din valoarea de evaluare.
Ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte la sediul lichidatorului judiciar cu cel puţin 48 de ore înainte de data organizării licitaţiei, în vederea depunerii cererii de inscriere la licitatie şi a dovezii consemnarii garanției reprezentând 10% din prețul de începere a licitației, astfel cum a fost precizat mai sus. Garantia va fi achitata in contul debitoarei BIRSESTI MILIFOREST SRL, cont nr. RO89BTRLRONCRT0529648901 , deschis la Banca Transilvania SA cu cel puţin 48 de ore înainte de data organizării licitaţiei.
Toți cei care pretind vreun drept asupra activelor sunt obligați să-l aducă la cunoștință lichidatorului judiciar , în scris, înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenul și sub sancțiunile prevăzute de lege.
Persoanele fizice sau juridice care vor participa la vânzarea la licitație, personal sau prin mandatar desemnat conform legii, trebuie să se prezinte la data, ora si locul stabilit pentru vânzarea la licitație având asupra lor cartea de identitate și procura autentică în original, dacă este cazul.
În cazul persoanelor juridice acestea mai trebuie să prezinte certificatul de înmatriculare (în copie conformă cu originalul), certificat constatator valabil emis de registrul comerțului și dovada mandatului acordat persoanei care este împuternicită să reprezinte societatea la licitație (original), cu arătarea limitelor mandatului.
Nedepunerea tuturor înscrisurilor anterior menționate (nu se acceptă întocmirea acestora la sediul societatii profesionale) anterior începerii licitației, atrage după sine decăderea din dreptul de a participa la licitație.
Orice persoana interesata , anterior inscrierii la licitatie, va efectua o inspectie a bunurilor precum si o analiza a situatiei acestora ( amplasare, dimensiuni, suprafete, limitele proprietatii, vecinatati, aspecte de mediu, stare de functionare sau alte aspecte care ar putea influenta decizia de achizitie), precum si a situatiei juridice,
În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în datele de 21/07/2023 ora 9.30 cu preţ de pornire a licitaţiei de 75.00% din valoarea de evaluare si 28/07/2023 ora 9.30 cu preţ de pornire a licitaţiei de 75.00% din valoarea de evaluare, în aceleaşi condiţii de participare.

Detalii vanzator

Localizare

Romania, Vrancea, Focsani
Str. Maior Gh. Pastia Nr. 10, Ap. 4

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat