Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Listarea a expirat.
Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 14/07/2023
Ora licitatie: 14.00

Documente

Debitor: CIOCIRLIA SRL

Descriere

QR CODE
Subcrisa ASIST CONT SPRL cu sediul în Focşani, Str. Maior Gh. Pastia nr.10/4, cod postal 620035, judeţul Vrancea, România, Număr de înregistrare în registrul formelor de organizare RFO II -0652 Tel/Fax +040237223226, +040237613226, e-mail [email protected], în calitate de Lichidator judiciar al debitorului Ciocîrlia SRL, dosar nr 6193/91/ 2012 aflat pe rol la Tribunalul Vrancea anunţă vânzarea, la licitaţie publică a următoarelor active din patrimoniul debitorului :
1. Proprietate imobiliara compusa din teren in suprafata totala de 1524.00 mp, situat in Focsani, str Alecu Sihleanu nr. 8C, jud. Vrancea, T88, parcele 4984 si 4985, inscris in CF 63465 (CF vechi:15204) a localitatii Focsani la nr. cad 63465 (nr.cad vechi:1929N). Imobilul este identificat și descris conform extras de carte funciara pentru informare CF nr. 63465 Focsani in cuprinsul sectiunii A. Partea I. Descrierea imobilului.
Înscrierile privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale sunt prezentate in cuprinsul sectiunii B. Partea II. Proprietari şi acte din extrasul de carte funciara pentru informare CF nr. 63465 Focsani
Imobilul este grevat de sarcinile mentionate in cuprinsul sectiunii C. Partea III. Sarcini din extrasul de carte funciara pentru informare CF nr. 63465 Focsani
Extrasul de carte funciara pentru informare CF nr. 63465 Focsani face parte integrantă din prezenta publicație de vânzare.
Activele aparţin debitorului Ciocîrlia SRL.
Licitaţia va avea loc în data de 14/07/2023 ora 14:00 la sediul lichidatorului judiciar din Focşani, Strada Maior Gheorghe Pastia nr. 10 ap. 4, judeţul Vrancea .
Preţul de pornire al licitaţiei va fi 742,858.56 lei.
Ofertanţii sunt obligaţi să se prezinte la sediul lichidatorului judiciar cu cel puţin 48 de ore înainte de data organizării licitaţiei, în vederea depunerii cererii de inscriere la licitatie şi a dovezii consemnarii garanției reprezentând 10% din prețul de începere a licitației, astfel cum a fost precizat mai sus. Garantia va fi achitata in contul debitoarei Ciocîrlia SRL, cont nr. RO85BTRL04001208B61770XX , deschis la BANCA TRANSILVANIA SA CLUJ NAPOCA cu cel puţin 48 de ore înainte de data organizării licitaţiei.
Toți cei care pretind vreun drept asupra activelor sunt obligați să-l aducă la cunoștință lichidatorului judiciar , în scris, înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenul și sub sancțiunile prevăzute de lege.
Persoanele fizice sau juridice care vor participa la vânzarea la licitație, personal sau prin mandatar desemnat conform legii, trebuie să se prezinte la data, ora si locul stabilit pentru vânzarea la licitație având asupra lor cartea de identitate și procura autentică în original, dacă este cazul.
În cazul persoanelor juridice acestea mai trebuie să prezinte certificatul de înmatriculare (în copie conformă cu originalul), certificat constatator valabil emis de registrul comerțului și dovada mandatului acordat persoanei care este împuternicită să reprezinte societatea la licitație (original), cu arătarea limitelor mandatului.
Nedepunerea tuturor înscrisurilor anterior menționate (nu se acceptă întocmirea acestora la sediul societatii profesionale) anterior începerii licitației, atrage după sine decăderea din dreptul de a participa la licitație.
Orice persoana interesata , anterior inscrierii la licitatie, va efectua o inspectie a bunurilor precum si o analiza a situatiei acestora ( amplasare, dimensiuni, suprafete, limitele proprietatii, vecinatati, aspecte de mediu, stare de functionare sau alte aspecte care ar putea influenta decizia de achizitie), precum si a situatiei juridice,
În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în datele de 28/07/2023 ora 14.00 cu preţ de pornire a licitaţiei de 742,858.56 lei si 11/08/2023 ora 14.00 cu preţ de pornire a licitaţiei de 742,858.56 lei, în aceleaşi condiţii de participare.

Detalii vanzator

Localizare

Romania, Vrancea, Focsani
Str. Maior Gh. Pastia Nr. 10, Ap. 4

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
.
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat