Autentificare membru UNPIR | Presă & Relații Publice: [email protected]
Categorii

Listarea a expirat.
Vânzătorul încărca orice imagini Vânzătorul încărca orice imagini

Informatii aditionale

Data licitatie: 28/08/2019
Ora licitatie: 15:00
Tip Vanzare: Licitatie publica
An constructie: 1970
Debitor: SC ELEON GRUP SRL

Descriere

QR CODE
În temeiul art.116 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței se face cunoscut că în ziua de 21 August 2019, ora 15:00, în mun. Piatra Neamț, str. Plevnei, nr. 3, bl. G10, sc.C, ap.41, parter, jud. Neamț, se va vinde prin licitație publică cu strigare, activul S.C. ELEON GRUP S.R.L. în faliment, in bankruptcy, en faillite, 16592049, J27/940/2004, cu sediul în Vânători Neamţ, sat Nemţişor, jud. Neamţ, dosarul nr. 4151/103/2009, Tribunalul Neamț, Secţia II-a, civilă de contencios administrativ şi fiscal, la un preț de pornire de 80 % față de valoarea de piață stabilită prin raportul de evaluare, astfel: Bunuri imobile - Imobilizări corporale - situate în com. Păstrăveni, sat Păstrăveni, jud. Neamț respectiv Teren intravilan (S - 1700,00 mp., categoria curți construcții) - 2.328,00 euro;Atelier mecanic (Regim - P, P+1,S constr.379,00 mp.) - 19.896,00 euro; Clădire centrală termică(regim - P,S constr.138 mp.) - 10.912,00 euro. Bunuri mobile - mijloace fixe, obiecte de inventar, echipamente - 681,60 euro. Total - 33.817,60 euro.Prețurile reprezintă valoarea de piață exprimată în euro fără TVA.Licitația se desfășoară cu vânzare în bloc.Nu se pot valorifica bunuri individuale.Persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligația, sub sancțiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până la data 21.08.2019 ora 10.00, la sediul lichidatorului judiciar din Piatra Neamț, str. Plevnei, nr. 3, bl. G10, sc.C, ap.41, parter.Licitația se va desfășura conform prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței și Regulamentului de vânzare aprobat de Adunarea Creditorilor.În situația în care bunurile nu vor fi adjudecate în cadrul primei licitaţii, vor fi organizate licitații succesive săptămânal, Miercuri, la aceiași oră şi în aceleaşi condiţii de desfăşurare.Ofertanţii vor depune cel mai târziu în ziua licitației, 14.08.2019, ora 12.00, documentele necesare, astfel:•Dovada achitării caietului de sarcini (1500,00 lei fără TVA) în contul de lichidare cu nr IBAN: RO48BREL0002000145860100 (ron), deschis la Libra Internet Bank S.A. având ca beneficiar ELEON GRUP S.R.L.;• Dovada depunerii garanției de participare în valoare de 10% din valoarea de pornire a licitației, pentru categoria licitată, în contul de lichidare cu nr IBAN: RO48BREL0002000145860100 (ron), deschis la Libra Internet Bank S.A. având ca beneficiar ELEON GRUP S.R.L.;•Împuternicirea acordată persoanei care reprezintă participantul la licitație semnată de reprezentantul legal al societății, pentru susținerea valabilității ofertei, pentru semnarea procesului verbal de licitație și semnarea contractului de vânzare-cumpărare, dacă este cazul, împreună cu copia după actul de identitate al împuternicitului;
•Declarație pe propria răspundere că nu se află în reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare voluntară sau în faliment;•Acordul de acceptare a caietului de sarcini și a regulamentului de vânzare și asigurare confidențialitate date;•Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal.Documentele care certifică identitatea și calitatea participantului la licitație, după cum urmează:Pt. persoanele juridice române:- Certificatul de înmatriculare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului – în copie conformă cu originalul,- Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului – în copie conformă cu originalul.Pt. persoanele juridice străine:- Actul de înmatriculare al societății comerciale străine, tradus și legalizat,- Declarație pe propria răspundere că participantul din partea firmei ofertante la licitația publică cu strigare cunoaște limba română şi termenii specifici licitației publice cu strigare sau este asistat de un traducător autorizat caz în care se va depune copie de pe autorizația acestuia și de pe actul de identitate al acestuia.Pt. comercianți, persoane fizice sau asociații familiale:- Copie de pe actul de identitate și de pe autorizația de funcționare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, precum şi de pe certificatul de atestare fiscală eliberat de organul fiscal competent,Pt. persoanele fizice române: - Copie de pe actul de identitate,Pt. persoanele fizice străine:- Copie de pe pașaport.Toate documentele menționate, cu excepția scrisorii de intenție, se depun într-un plic, sigilat și închis, la registratura lichidatorului judiciar.Pe plic vor fi înscrise următoarele informaţii:•numele şi prenumele sau denumirea ofertantului, domiciliul, respectiv sediul acestuia, numerele de telefon şi de fax;•numele şi prenumele, precum şi calitatea reprezentantului care participă la licitaţie.Garanţia de participare se restituie integral, cu excepţia ofertantului declarat câştigător al licitaţiei, pentru care garanţia se reţine în contul preţului; ofertantul care nu depune până la termenul limită plicul cu documentele cerute însoțit de scrisoarea de intenție, chiar dacă se prezintă la ora organizării licitaţiei publice;câştigătorului lic

Detalii vanzator

Localizare

Romania, Neamt, Pastraveni
Sat Pastraveni, Com. Pastraveni, Jud. Neamț

Adresa de e-mail a vanzatorului

Inchide
- mu puteti copia si lipi adresa de email, trebuie s-o rescrieti
- nu tirimite spam
- pune doar intrebari legate de acest produs
- nu fi nepoliticos
Buna! Autentificare membrii UNPIR pentru a obține mai mult.
Prima pagina Cauta Autentificare membrii UNPIR
Rafinează căutarea
Cuvant cheie(ID anunt)
Categorie
Locatie

Judet

Poze
Avansat